izmir rent a car
izmir transfer
K�y�k�y'de huzurlu bir tatil i�in Sahil Pansiyon... 0538 304 71 57
  Foto Galeri
K�y�k�y il�esinin ve Sahil Pansiyon'un foto�raflar�...
  T�klay�n...
 
Nas�l Gidilir

�zel ara�la �stanbul �zerinden ��k�� yapanlar Edirne y�n�ne do�ru giderken �erkezk�y ay�rm�n� kullanarak geldikleri Saray'� ge�tikten sonra, a�a�l� bir yoldan K�y�k�y'e varacaklar...

  T�klay�n...
 
Ne Yenir

Karadeniz'in �irin il�esi K�y�k�y'�n birinci ge�im kayna�� bal�k��l�k. Daha giri�te g�z�n�ze �arpan teknelerin �oklu�u kar��s�nda nostaljik bir bal�k�� k�y�ne geldi�inizi fark ediyorsunuz...

  T�klay�n...
 
Nerede Kal�n�r

K�y�k�y'de huzurlu bir tatile karar verdiyseniz, Sahil Pansiyon; iki �� ki�ilik odalar�n bulundu�u, deniz manzaral�, sessiz...

  T�klay�n...
Antik �a�lardan kalma
bir merkez; K�y�k�y
�stanbul'a 164 km uzakl�kta huzurlu bir tatil!

Antik �a�lardan bu yana yerle�im merkezi olan K�y�k�y, Trakya'n�n Karadeniz sahilinde, K�rklareli'nin bir il�esi. Y�re, �stanbul'a 164 km. uzakl�kta huzurlu bir tatil merkezi. K�y�k�y'de do�aya ve tarihe yolculuk yaparak farkl� bir haftasonu ge�irebilirsiniz.
�stanbul'un yan�ba��nda Karadeniz sahilinde yer alan K�y�k�y, temiz havas�, bozulmam�� mimari dokusu, e�siz g�zellikteki do�as�, leziz deniz �r�nleri ile dikkat �ekiyor. Y�l�n ikinci ve ���nc� ay�nda ba�lay�p, d�rd�nc� aya kadar devam eden ve lezzetli bal�klar listesinde �st s�ralarda yer alan kalkan bal��� ile �nl� K�y�k�y'de hem do�aya...

T�klay�n...
Gezi&Haber
Bu sefer yolumu Karadeniz'in Trakya k�y�lar�na d���rd�m. Hafta sonunda de�i�ik bir parkur arayanlar i�in ideal bir adres. Bu gezinin yeme-i�me a��rl�kl� olaca��n� akl�n�zdan ��karmay�n.
T�klay�n...
Yorumlar
K�y�k�y hakk�ndaki ula��m, konaklama, gezi yorumlar�z� ekleyebilir veya �nceden eklenmi� yorumlar� okuyabilirsiniz.
T�klay�n...
| Copyright �2003, K�y�k�y Sahil Pansiyon
Anasayfa | K�y�k�y | Nas�l Gidilir | Nerede Kal�n�r | Ne Yenir | Yorumlar | Foto Galeri
Web site: Emre Egesel